Overheid.nl| ZBO-register

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken

Overzichten

Help ZBO-register

In het ZBO-register staan onder andere de contactgegevens, de instellingsgrondslag, een link naar het wetsartikel waarop de werkzaamheden van het betreffende ZBO zijn gebaseerd, de rechtsvorm, de relatie met het ministerie en de taken die het ZBO uitvoert.

Inhoud, verantwoordelijkheden en actualiteit

Inhoud

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, directie Organisatie en Personeelsbeleid Rijk (BZK/DGOBR/OPR) beheert het ZBO-register omdat in de Kaderwet ZBO's is bepaald dat de minister voor Wonen en Rijksdienst (WenR) een openbaar register van ZBO's dient bij te houden. De Kaderwet specificeert welke informatie beschikbaar moet zijn in het register (Kaderwet ZBO's, artikel 40):

 "Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst houdt een openbaar register bij waarin van alle zelfstandige bestuursorganen in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen:

  1. de naam of andere aanduiding;
  2. het adres;
  3. de rechtsvorm van de rechtspersoon waarvan het zelfstandig bestuursorgaan deel uitmaakt;
  4. de taken en bevoegdheden, onder verwijzing naar de betreffende wettelijke voorschriften;
  5. de bepalingen en een korte inhoud daarvan van de voor het desbetreffende zelfstandig bestuursorgaan geldende wettelijke voorschriften waarmee wordt afgeweken van deze wet."

In het huidige register zijn gegevens opgenomen van alle ZBO's van de rijksoverheid. Het register geeft op dit moment van al deze ZBO's informatie over een aantal kerngegevens per ZBO (gegevens zoals naam, adres en de rechtsvorm van de rechtspersoon waarvan het ZBO deel uitmaakt). De minister van WenR heeft in 2014 met de ministeries afspraken gemaakt over een betere borging van de actualiteit en juistheid van de gegevens in het ZBO-register. Daarbij zullen de gegevens over de onder de Kaderwet vallende ZBO's worden uitgebreid met informatie over de personele omvang van het ZBO (fte's), de geldende CAO, de naam van het pensioenfonds en de datum, het Kamerstuknummer en de publicatiedatum van het laatste evaluatieverslag (met een link naar het Kamerstuk).

Verantwoordelijkheden

BZK/DGOBR/OPR is verantwoordelijk voor het houderschap van het ZBO-register. De ministeries zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van gegevens/wijzigingen in verband met de actualisatie van het register. De contactpersonen van deze ministeries (en in enkele gevallen mensen werkzaam bij de betrokken ZBO's) geven deze wijzigingen door via een formulier op de website en vervolgens zorgt OPR in afstemming met de ministeries voor de verwerking.

Actualiteit

Het ZBO-register wordt twee keer per jaar grondig gecontroleerd op actualiteit en volledigheid door BZK in samenwerking met de ministeries. In juni en december zijn de uitkomsten van deze grote controles verwerkt in het register. Tussentijdse correcties vinden plaats door het hele jaar heen, zoals bij het kopje verantwoordelijkheden is beschreven.

Zoeken

In het ZBO-register kan zowel eenvoudig als uitgebreid worden gezocht. Eenvoudig zoeken kunt u door een afkorting of (een deel van) de naam in het zoekveld te typen en op 'zoek' te klikken. Wilt u zoeken op een ander kenmerk dan naam, klik dan op Uitgebreid zoeken, waar u kunt zoeken op rechtsvorm, taken, datum, etc. en allerlei combinaties van zoekcriteria.

Correcties/aanvullingen

Verbeteringen en aanvullingen kunt u doorgeven via het correctieformulier. Dit formulier vindt u onder aan het resultaatscherm van het desbetreffende ZBO. Voor het aanmelden van nieuwe ZBO's staat een aanmeldformulier op het openingsscherm. De redactie van Overheid.nl laat eerst de voorgestelde correcties/aanvullingen controleren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en neemt daarna de verbeteringen op in het register.

Printen en exporteren

U kunt de zoekresultaten uit het ZBO-register afdrukken door te klikken op 'Alle resultaten printen' en vervolgens op het printer-icoon in uw browser.

U kunt de zoekresultaten uit het ZBO-register exporteren (downloaden) door te klikken op 'Exporteer als CSV-bestand' (CSV staat voor: Comma Separated Values). U krijgt dan een scherm met daarin de vraag: 'Wilt u dit bestand openen of opslaan?' Klik op 'Opslaan' en kies een locatie om het bestand op te slaan. Open vervolgens eerst Calc of Excel. Kies voor 'Bestand openen' en open het bestand dat u gedownload hebt met Bestandstype 'Alle bestanden'.

Toegankelijkheid

Het ZBO-register is op 4 september 2012 getest door QualityHouse en voldoet voor 100% aan de webrichtlijnen.

Uw privacy

Voor het verwerken van correcties en aanmeldingen van ZBO's en het beantwoorden van vragen hanteert Overheid.nl de e-mailgedragslijn voor overheden van burger@overheid.nl. In het privacy statement leest u hoe Overheid.nl omgaat met uw persoonsgegevens en met cookies. t

Inloggen MijnOverheidDigid logo