Overheid.nl| ZBO-register

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken

Overzichten

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een ZBO en een RWT?

In de praktijk worden de begrippen 'Zelfstandige bestuursorgaan' en 'Rechtspersoon met een wettelijke taak' regelmatig door elkaar gebruikt. De begrippen zijn echter niet synoniem. Vele ZBO's zijn tevens RWT, maar niet allemaal. En andersom: er zijn veel RWT's die geen ZBO zijn.

Bij ZBO's staat centraal het begrip bestuursorgaan. Dit komt uit het bestuursrecht. Een bestuursorgaan is "een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een ander persoon of college, met enig gezag bekleed" (Algemene wet bestuursrecht, artikel 1.1). Iedere rechtspersoon heeft organen, bijvoorbeeld een dagelijks bestuur en een directie, maar niet alle organen zijn bestuursorganen. Bestuursorganen maken altijd deel uit van een rechtspersoon, hetzij van de Staat, hetzij van een andere rechtspersoon. In de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt het begrip ZBO als volgt gedefinieerd: "een bestuursorgaan op het niveau van de centrale overheid, dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister en niet is een adviescollege, als bedoeld in de Kaderwet adviescolleges, waarvan de adviestaak de hoofdtaak is" (Aanwijzingen inzake Zelfstandige bestuursorganen, aanwijzing 124a). Definitie volgens de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (in werking getreden per 1 februari 2007): "een bestuursorgaan van de centrale overheid dat bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij ministeriële regeling met openbaar gezag is bekleed en dat niet hiërarchisch ondergeschikt aan een minister" (Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27426, nummer 5).

Centraal bij RWT's staat het begrip rechtspersoon. Dit is afkomstig uit het privaatrecht. Rechtspersonen zijn dragers van vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen (zie boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). In de Comptabiliteitswet wordt het begrip RWT omschreven als "rechtspersonen voor zover die een bij of krachtens de wet geregelde taak uitoefenen en daarmee geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit de opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen" (Comptabiliteitswet, artikel 91).
De Algemene Rekenkamer houdt een namenregister bij met RWT's. De RWT's overlappen deels met de ZBO's in het ZBO-register. Het ZBO-register bevat echter veel meer informatie over deze rechtspersonen.

Wat staat er in het ZBO-register?

In het ZBO-register staan: de contactgegevens, de instellingsgrondslag, een link naar het wetsartikel waarop de werkzaamheden van het betreffende ZBO zijn gebaseerd, de rechtsvorm, de relatie met het ministerie en de taken die het ZBO uitvoert. Bovendien wordt vermeld of de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen van toepassing is.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van het ZBO-register?

De verantwoordelijkheid voor de basisgegevens in het register ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen met contactpersonen van de ministeries worden de gegevens zo actueel mogelijk gehouden.

Zijn de gegevens ook te printen of verder te verwerken?

Ja. U kunt overzichten afdrukken en exporteren naar bijvoorbeeld Excel of een databaseprogramma. Verdere verwerking kan dan in deze applicaties plaatsvinden. Meer informatie vindt u onder Help.

Welke definities worden gebruikt in het ZBO-register?

Versie 20 mei 2015

FTE

FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is een werkverband waarin één natuurlijke persoon een volledige werkweek werkt. Op basis van de CAO Rijk wordt gerekend met 36 uren.

Peildatum (wordt nog niet vermeld)

De peildatum is het tijdstip waarover de FTE's zijn gemeten.

CAO

CAO staat voor Centraal ArbeidsOvereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen één of meer werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties. In een CAO staan collectieve afspraken over allerlei arbeidsvoorwaarden.

Instellingsgrondslag

Aan dit besluit en/of deze wet ontleent dit ZBO zijn bestaansrecht.

Rechtsvorm

De rechtvorm geeft aan of het ZBO onder het publiekrecht of onder het privaatrecht valt.

Publiekrechtelijk
Eigen Rechtspersoonlijkheid

Dit betekent dat het ZBO rechtspersoonlijkheid heeft en niet onder rechtspersoonlijkheid van de staat valt.

Onderdeel van de staat

Dit betekent dat het ZBO onderdeel van de staat is. Het ZBO heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid.

Onderlinge Waarborgmaatschappij

Deze organisatievorm sluit verzekeringen af. De (rechts)personen die worden gedekt door deze verzekeringen, ook wel leden genoemd, hebben ook eigendomsrechten.

NV

Naamloze Vennootschap

BV

Besloten Vennootschap

CV

Commanditaire Vennootschap

Kaderwet ZBO

De Kaderwet ZBO heet voluit de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Deze wet stelt algemene principe, ofwel kaders, voor zelfstandig bestuursorganen. ZBO's die na 20-11-2006 zijn ingesteld, vallen automatisch onder de kaderwet. ZBO's die voor deze datum zijn ingesteld, kunnen alleen onder de kaderwet komen door een bepaling in hun instellingsgrondslag.

Afwijkende bepaling artikel

Van dit artikel van de kaderwet wijkt dit ZBO af.

ZBO

ZBO staat voor Zelfstandig BestuursOrgaan. ZBO's zijn publieksrechtelijke organen waaraan de uitoefening van een publiekrechtelijke taak wordt opgedragen zonder dat er sprake is van (volledige) ondergeschiktheid aan de minister, alsmede privaatrechtelijk vormgegeven organen die met openbaar gezag zijn bekleed.

Betekent vermelding van een ZBO in het ZBO-register dat een organisatie daarmee wordt erkend als ZBO?

Nee. Vermelding houdt geen erkenning in. Het ZBO-register heeft een informatieve functie. Vermelding in het register houdt slechts in dat de organisatie volgens de definitie uit de Aanwijzingen voor de regelgeving kan worden aangeduid als ZBO.

Kan ik correcties en aanvullingen doorgeven?

Ja. Als u denkt dat de gegevens niet correct of niet volledig zijn, vul dan het correctieformulier in. U vindt het correctieformulier onder aan het gegevensscherm van het ZBO. Nieuwe ZBO's aanmelden kan via het aanmeldformulier op het openingsscherm van het ZBO-register. De redactie van Overheid.nl laat de correcties en aanvullingen controleren door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en neemt dan de verbeteringen op in het register. t

Welke organisaties zijn betrokken bij het ZBO-register?

Opdrachtgever is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (contactafdeling: Directie Ambtenaar en Organisatie, e-mail: postbus.ZBO-register@minbzk.nl).

Welke ZBO's worden in het register opgenomen?

In principe zijn alle ZBO's opgenomen die voldoen aan deze definitie: "Onder zelfstandig bestuursorgaan wordt verstaan: bestuursorgaan op het niveau van de centrale overheid, dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister en niet is een adviescollege, als bedoeld in de Kaderwet adviescolleges, waarvan de adviestaak de hoofdtaak is" (Aanwijzingen voor de regelgeving, Aanwijzing 124a, Staatscourant 1996, 177). Nieuwe ZBO's worden opgenomen als zij voldoen aan de definitie uit de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (in werking getreden per 1 februari 2007): "een bestuursorgaan van de centrale overheid dat bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij ministeriële regeling met openbaar gezag is bekleed en dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister" (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, artikel 1, Staatsblad 2006, 587).

Voldoet het ZBO-register aan de webrichtlijnen?

Het ZBO-register (https://almanak.zboregister.overheid.nl/) is op 26 augustus 2014 getest door Centric en voldoet voor 100% aan Webrichtlijnen versie 2 AA. Het ZBO-register in de vormgeving van Overheid.nl (https://zboregister.overheid.nl) voldoet nog niet volledig.

Kunnen er rechten worden ontleend aan de informatie in het ZBO-register?

Nee. Hoewel de gegevens in het register met zorg worden beheerd, kunnen er geen rechten worden ontleend aan vermelding in het ZBO-register. Het ZBO-register vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen geldt als officiële publicatie en alleen aan een officiële publicatie kunnen rechten worden ontleend.

Acties

Inloggen MijnOverheidDigid logo